MuaBanWmz.com
Trách nhiệm của dịch vụ:
Thực hiện đúng chức năng của dịch vụ cung cấp.
Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng.
Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong vòng 24h.

Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ:
Không được sử dụng dịch vụ vào mục đích trái pháp luật.
Cung cấp chính xác thông tin giao dịch của bạn và chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã cung cấp.
Bảo mật thông tin giao dịch của mình, không chia sẻ thông tin công khai.

Quy định về giao dịch:
Mọi giao dịch sẽ không thể hoàn trả sau khi đã thành công, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn ghi sai thông tin gửi và thông tin nhận.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn sử dụng dịch vụ vào việc chuyển nhận tiền, thanh toán tiền với bên thứ 3 (không phải là bạn).
Dịch vụ có quyền tạm giữ số tiền bạn giao dịch, xác minh thêm thông tin trong trường hợp giao dịch bạn đáng nghi ngờ, bạn chuyển sai số tiền, sai nội dung hoặc quá thời gian quy định.
Dịch vụ có quyền yêu cầu xác minh thông tin cá nhân, từ chối giao dịch trong trường hợp cần thiết để đảm bảo giao dịch là an toàn.
Trong trường hợp bất bình thường cần hoàn trả VNĐ, phí hoàn trả là bạn chịu.

Rủi ro:
Tiền ảo, tiền mã hóa (Bitcoin) cũng như tiền điện tử luôn có các rủi ro về công nghệ, lạm phát, bảo mật. Người dùng vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Chấp nhận điều khoản sử dụng:
Bằng việc sử dụng trang web, bạn đã đọc chấp nhận và tuân thủ các điều khoản dịch vụ trên.
Điều khoản bao gồm cả việc bạn cam kết không sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán tại Vietnam.

Anti-Fraud and Money Laundering Prevention Policy:
  1. In accordance with the international legislation, the Service adheres to a number of rules that are directed at money prevention of money laundering (i.e. activity aimed at concealing the source of illegally obtained money or other capital assets) and other unlawful activity.
  2. The Service uses the internal automated system analyzing transactions and users' behavior (also called "fraud prevention system"), blocking any suspicious activity
  3. The Service sets limits on users' transactions, depending on the level of their verification and the country of residence.
  4. The Service reserves the right to suspend the account of the User and their current Orders until the User provides scans/copies of a government-issued photo IDs, as well as the proof of the funds' origin and other documents requested by the service.
  5. The Service reserves the right to refuse service in case an episode of activity related to: money laundering, fraud of any kind, as well as any other unlawful activities such as buy and sell stolen credit card.
Our service reserves the right to save and verify all the data provided by the User, employing any available means.