MuaBanWmz.com
Customers must pay all fees (if any).
Bạn sẽ chịu các loại phí giao dịch nếu có
  1. WebMoneyZ: 0.8% (Min: 0.01 WMZ)
  2. VietComBank: 3,300 đ