MuaBanWmz

.com
MuaBanPm.comMuaBanCoin.com
Bạn nhận loại tiền nào thì sẽ chịu phí chuyển khoản của loại tiền đấy (Chúng tôi không được hưởng), cụ thể như bên dưới.
Lý do phí chuyển tiền cho bạn mà bạn phải chịu (có thể không giống cách tính phí các dịch vụ khác) là để có lợi cho bạn hơn. Giao dịch sẽ công bằng, chính xác hơn với mọi số lượng lớn nhỏ.

Ví Dụ: Phí do WMZ quy định là 0.8% và tối đa 50 WMZ.
Nếu bạn Mua WMZ số lượng lớn hơn 6,250.00 WMZ phí luôn là 50 WMZ. Vì vậy bạn mua 20,000.00 WMZ cũng chỉ mất 50 WMZ, phí này bạn sẽ chịu không bao gồm vào tỷ giá sẽ là công bằng, mua số lượng lớn sẽ có lợi cho bạn. Phí sẽ được tính toán vào VND.

Chi tiết bảng phí chuyển khoản các loại tiền:
  1. VND: Miễn phí
  2. WebMoney (WMZ): 0.8% (Tối thiểu: 0.01 WMZ, Tối đa: 50 WMZ)